Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lärarinneseminarier i Lund

När den allmänna folkskolan inrättades i Sverige var den redan från början öppen för såväl manliga som kvinnliga elever. På lärarsidan dominerade däremot inledningsvis männen, vilka utbildades vid särskilda folkskollärarseminarier (till skillnad från i dag när alla nivåer av lärare – från förskola till gymnasium – utbildas på högskolenivå var det i äldre tider länge endast läroverkslärare som läste vid universitet). I Lund hade domkapitlet faktiskt inrättat ett sådant seminarium redan 1839, alltså några år innan folkskolan blev obligatorisk. 

1859 öppnades folkskollärartjänster även för kvinnor och under de följande åren förekom könsblandad undervisning vid vissa seminarier. Snart delades undervisningen dock upp i separata lärar- respektive lärarinneseminarier. Alla kvinnliga lärare hade emellertid inte formell lärarutbildning: för dem som undervisade i folkskolans två lägsta klasser – den så kallade småskolan – fanns inledningsvis dispens från dessa krav. Successivt började dock särskilda seminarier även för småskollärarinnor inrättas, och 1881 beslutade Malmöhus läns landsting att förlägga ett sådant till Lund. Verksamheten påbörjades året därpå.

Seminarium vid Finngatan

Utbildningen var från början ettårig men förlängdes 1912 till tre terminer. Som seminariets första lokaler hyrde man ett tidigare missionshus i Finngatans västra ände, vilket 1921 revs och ersattes med en mer ändamålsenlig byggnad i hörnet mot Sölvegatan. Då hade seminariet sedan 1892 även kompletterats med en kombinerad gymnastikbyggnad och samlingssal. 1931 överfördes småskollärarinneseminarierna från landstingen till staten. I Lunds fall ledde detta efter bara några få år (1934) till att man beslöt att lägga ned seminariet där för att samla utbildningen till seminariet i Landskrona. I början av 1960-talet avvecklades småskoleseminarierna helt, och i Skåne överfördes utbildningen 1962 till den då ganska nyinrättade Lärarhögskolan i Malmö. Denna blev i sin tur 1977 en del av Lunds universitet, men övergick 1998 till den då nyöppnade Malmö högskola. 

Byggnad med hög gavel. Foto.
Småskoleseminariet med gymnastiksal (nuvarande Skissernas Museum). Foto: Per Bagge/Universitetsbiblioteket i Lund

Även om Lunds universitet i dag alltså inte omfattar någon lågstadielärarutbildning – den närmaste motsvarigheten till dåtidens småskola – så nyttjar det däremot det gamla småskollärarinneseminariets lokaler; dessa utgör nämligen i dag de äldsta delarna av det byggnadskomplex som rymmer Skissernas museum!

Högre lärarinneseminarium

Med inrättandet av flickskolor och privata elementarläroverk för flickor uppstod också ett behov av att utbilda lärarinnor för högre utbildning än små- och folkskolenivå, och en handfull högre lärarinneseminarier skapades på privat initiativ. Ett av dessa öppnade 1905 i Lund. Grundare var Anna Rönström (som sedan 1871 redan drev Högre elementarskolan för flickor i Lund) i samarbete med bland annat professorska Anna Herrlin samt professorerna Axel Kock (nordiska språk) och Hans Larsson (filosofi); den senare skulle även bli seminariets studierektor. Inrättningen hade alltså starka personkopplingar till universitetet. Seminariet blev dock relativt kortlivat: till följd av upphörda statliga anslag lade man ned verksamheten redan efter läsåret 1915/1916.

Fredrik Tersmeden

För vidare läsning